Webbsaldo är en tjänst som tillhandahålls av EnterCard Group AB, nedan kallat EnterCard.

För besök och användning av Webbsaldo gäller tillämplig lagstiftning samt allmänna bestämmelser för Webbsaldo.

Ansvarbegränsning

Saldo och övrig information på Webbsaldo presenteras i befintligt skick. Med avseende på Webbsaldos elektroniska karaktär är du medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i EnterCards eller annans datasystem som används vid tillämpningen av Webbsaldo, samt att sådana fel eller störningar kan medföra att du inte kan se Webbsaldo i realtid. Externa länkar kan öppnas utan EnterCards vetskap. EnterCard påtar sig inte något ansvar för den information eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.

EnterCard är ej ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som du eller annan åsamkas till följd av i första stycket angivna fel eller störningar eller kopplingar till externa länkar.

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall besökare på en webbplats med cookies informas om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.

Webbsaldo innehåller cookies. Dessa används endast för att underlätta ditt besök på webbplatsen.

Om du inte accepterar användningen av cookies, så kan du avaktivera dessa i din browsers (Internet Explorer, Netscape, etc) säkerhetsinställningar.

Behandling av personuppgifter

Du är införstådd med att EnterCard behandlar personuppgifter i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera engagemang i bolaget. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i EnterCard eller Swedbank-koncernen samarbetar. Du är vidare införstådd med att personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos EnterCard, bolag i EnterCardkoncernen eller Swedbank-koncernen och hos dessa bolags samarbetspartners. EnterCard kan, till följd av myndighetsföreskrift, svensk eller utländsk lag vara skyldig att till annan lämna information om dina uppgifter.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av EnterCard, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.

EnterCard Group AB
Attn: Personuppgiftsregisterutdrag
SE-105 34 Stockholm